Najpiękniejsze równanie w fizyce: Paul Dirac

Powiedziała: ′′ Powiedz mi coś pięknego ′′
Odpowiedział : “(∂ + m) N° = 0”

To jest równanie Paula Diraca i jest najpiękniejsze w całej fizyce. Opisuje zjawisko interferencji kwantowej lub połączenia kwantowego. Dwie cząstki, które zostały połączone, bez względu na odległość między nimi i nawet jeśli są skrajnie przeciwne do wszechświata są nadal w jakiś sposób połączone, a połączenie między nimi jest natychmiastowe. To co dzieje się z jednym, nadal wpływa na drugie, nawet z odległości mil lub lat świetlnych.

To samo dzieje się między dwojgiem ludzi,
więź którą mogą doświadczyć tylko żyjące istoty.

Nazywamy to miłością…

Najpiękniejsze równanie w fizyce, Paul Dirac

She said: ′′ Tell me something beautiful ′′
He replied : “(∂ + m) N° = 0”

This is Paul Dirac’s equation, and it’s the most beautiful of all physics.It describes the phenomenon of quantum interference, which states that :′′ If two systems interact with each other for a certain period of time and then separate, we can describe them as two different systems but in a subtle way they become a single system. What happens to one continues to affect the other, even at a distance of miles or light years “.

This is quantum interference or quantum connection.Two particles that at one point or another have been united are still somehow connected. No matter the distance between the two, even if they are at extreme opposite of the universe, the connection between them is instantaneous.

This is the same thing happening between two people,
a bond that only living beings can experience….

We call it Love…