Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów i usług w sklepie internetowym pod nazwą hello! prints.
  2. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę hello! STUDIO Tomasz Brzychczy z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-505 Rzeszów) przy ul. Nowosądecka 14/20, pod numerem REGON: 180395906, NIP: 517-008-97-40, zwanym dalej również “Sprzedawcą”.
  3. Sklep internetowy działa pod adresem helloprints.com.pl i dokonuje się nim sprzedaży towarów i usług na rzecz Nabywcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Sprzedawca oferuje prezentowane w sklepie internetowym towary i usługi w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
  5. Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepis szczególny przyznaje zdolność prawną, która dokonała następujących czynności: (1) oświadczyła, że znany jest jej niniejszy regulamin sklepu internetowego, (2) wyraziła zgodę na wszelkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie, (3) prawidłowo dokonała rejestracji swojego zamówienia, (4) dokonała zapłaty określonej w cenniku ceny oraz (5) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w odpowiednim formularzu zamówienia, wyłącznie w celu korzystania ze sklepu internetowego i dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Dokonywanie zakupów
  1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią sklepu internetowego.
  2. W celu dokonania zamówienia wymagana jest jednorazowa rejestracja użytkownika sklepu internetowego. Rejestracja ta jest bezpłatna. Nabywcy przysługuje prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  3. Niezbędnym warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia.
  4. Zastrzega się, że Sprzedawca może – w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w zamówieniu lub jego nieważności (w szczególności dotyczy to błędów lub celowego, niezgodnego z prawdą przedstawienia danych osobowych niezbędnych do realizacji przesyłki) – odstąpić od realizacji Zamówienia. Zastrzeżenie to dotyczy przesyłek zamawianych za pobraniem. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem lub kartą zastrzeżenie to może zostać wykonane przez Sprzedawcę po dokonaniu całkowitego zwrotu wpłaty otrzymanej od Nabywcy.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych mu środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia.
  6. Zamówiony towar podlega dostawie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy poza granicami Polski nie będą realizowane przez Sprzedawcę w żadnym wypadku, a związane z nimi zamówienia uważa się za nieważne.
 3. Ceny, Warunki zapłaty, Płatności
  1. Obowiązująca cena sprzedaży każdego towaru lub usługi opublikowana jest przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego. Cena ta podana jest w złotych polskich i zawiera stawkę podatku VAT.
  2. Ceną, po jakiej Nabywca nabywa towar/ usługę, jest wyłącznie cena obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów/ usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
  4. Zapłaty ceny można dokonać przelewem na podany rachunek bankowy, blikiem lub kartą kredytową/płatniczą.
  5. W przypadku zapłaty przelewem, towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w momencie zaksięgowania uznania na koncie Sprzedawcy o numerze podanym w automatycznie generowanym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla przyjęcia zlecenia. W przypadku jego niedochowania, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Nabywcy. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Nabywcy w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne.
  6. Dostępne formy płatności
   1. Karty płatnicze:
    * Visa
    * Visa Electron
    * Mastercard
    * MasterCard Electronic
    * Maestro
    * Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Czas realizacji zamówienia i dostawy
  1. Realizacja zamówienia następuje po akceptacji projektów graficznych, jednak nie później niż na 14 (czternaście) dni roboczych od daty złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku płatności przelewem elektronicznym realizacja następuje z zachowaniem wyżej wymienionego okresu z zastrzeżeniem, że czas ten liczony jest od daty uznania środków na rachunku Sprzedawcy czyli czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  2. W przypadku zamówień płaconych kartą kredytową, realizacja zostanie rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia przez Sprzedawcę o poprawnym wykonaniu płatności.
  3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 5. Koszty dostawy
  1. Koszt dostawy zostanie określony przez Sprzedawcę do akceptacji na etapie dokonywania zamówienia.
  2. Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi i rozmiaru przesyłki. Każdorazowo zasada naliczenia wysokości opłaty będzie dostępna dla Nabywcy do jego wiadomości.
  3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Nabywca, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Nabywcy z konieczności poniesienia takiej opłaty.
  4. Opłata związana z dostarczeniem przesyłki będzie osobną pozycją na zamówieniu oraz fakturze wystawionej przez Sprzedawcę dla Nabywcy i będzie stanowiła część całkowitej wartości zamówienia.
 6. Reklamacje i zwroty
  1. Wszystkie towary/ usługi dostępne w sklepie objęte są gwarancją obowiązującą u producenta. Jeżeli Nabywca stwierdzi w zakupionym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie Sprzedawcę i odesłać odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji na adres Sprzedawcy.
  2. Nabywca jest zobowiązany do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć otrzymaną fakturę oraz opis stwierdzonych wad lub uszkodzeń.
  3. Po otrzymaniu Paczki  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
  4. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej sklep@helloprints.pl, podając w tytule wiadomości e-mail numer zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz numer zamówienia. Można dołączyć zdjęcie reklamowanego produktu.
  5. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, towar zostanie wymieniony przez Sprzedawcę na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Nabywcy zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy (koszt odesłania towaru pokrywa Nabywca). Kwota ta zostanie zwrócona Nabywcy w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od czasu zaistnienia podstawy do dokonania zwrotu zapłaconej sumy.
  6. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
  7. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:
   1. Dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, literówki, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor sznurka;
   2. Produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;
   3. jej podstawą są różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.
  8. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni (dotyczy produktów niepersonalizowanych).
  9. Klientowi przysługuje rękojmia przez okres 2 lat
 7. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Zamawiający może  zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. Zamawiający może  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
  3. Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 8. Poufność danych osobowych
  1. Sprzedawca zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą, jak również brakiem towaru.
  2. O każdym unieważnieniu lub anulowaniu zamówienia Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
  3. Do przesyłki dołączona jest faktura VAT lub paragon wystawiona na osobę składającą zamówienie.
  4. Niniejszy regulamin podlega zmianom.